ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

หัวหน้าสาขาวิชา คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

อาจารย์นราภรณ์ ไชยรัตน์

หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี

Tel. 0-7520-1667
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ แก้วนิลประเสริฐ

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

Tel. 0-7520-1601
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

Tel. 0-7520-1644
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อาจารย์พฤฒ ยวนแหล

รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

Tel. 0-7520-1722
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร

ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

Tel. 0-7520-1663
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดร.จุติกา โกศลเหมมณี

หัวหน้าหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ

Tel. 0-7520-1739
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.