ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

ประธานหลักสูตร คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

อาจารย์วิสุทธิ์ เหมหมัน

ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง

Tel. 0-7520-1739
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดร.วิภาดา เถาธรรมพิทักษ์

ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

Tel. 075-259238 หมายเลขภายใน 52632
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อาจารย์วิญญู วัฒนยนต์กิจ

ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด

Tel. 0-7520-1789
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อาจารย์แสงนภา หิรัญมุทราภรณ์

ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

Tel. 0-7520-1780
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อาจารย์บานเย็น แซ่หลี

ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

Tel. 0-7520-1602
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อาจารย์ปาริชาติ บูรพาศิริวัฒน์

ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี

Tel. 0-7520-1785
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อาจารย์กิ่งกนก รัตนมณี

ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี

Tel. 0-7520-1799
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดร.อภิญญา มาโนชญ์ภิญโญ

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

Tel. 0-7520-1712 หมายเลขภายใน 51853
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ปริสุทธิ์กุล

ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ

Tel. 0-7520-1712 หมายเลขภายใน 51854
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดร.จุติกา  โกศลเหมมณี

ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ

Tel. 075-259294 หมายเลขภายใน 51849
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.