ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

คณาจารย์ - สาขาวิชาการบัญชี

อาจารย์นราภรณ์ ไชยรัตน์

หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี

Tel. 075-259253
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย
Tel.  075-259242
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์นราภรณ์ ไชยรัตน์
Tel.  075-259253
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร
Tel.  075-201707
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ดร.สุรนัย ช่วยเรือง
Tel.  075-259247
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์ศันสนีย์ ศรีวรเดชไพศาล
Tel.  0-7520-1712 หมายเลขภายใน 52661
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์จิรวัฒน์ สินไชย
Tel.  075-259243
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ดร.ดลินา อมรเหมานนท์
Tel.  075-259246
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์พจนารถ ฤทธิเดช
Tel.  075-259252
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์ปาริชาติ บูรพาศิริวัฒน์
Tel.  075-259250
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์กิ่งกนก รัตนมณี
Tel.  075-259249
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์ผกาแก้ว พรหมศิริ
Tel.  075-259248
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์รัชนี ชุมนิรัตน์
Tel.  075-259251
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์สรัญญา โยะหมาด
Tel.  075-259244
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.