ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

คณาจารย์ - สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ แก้วนิลประเสริฐ

หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี

Tel. 075-259225
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อาจารย์บานเย็น แซ่หลี
Tel.  075-259226
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์ศุภโชค สุขเกษม
Tel.  075-259222
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ดร.จุไรรัตน์ พุทธรักษ์
Tel.  075-259219
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ ซื่อธานุวงศ์
Tel.  075-259220
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์ANNY MARDJO
Tel.  075-259223
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ดร.อัจฉรา หลีระพงศ์
Tel.  075-259216
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์แสงนภา หิรัญมุทราภรณ์
Tel.  075-259217
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ดร.สิปปกานต์ กลัดสวัสดิ์
Tel.  075-259215
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ดร.ธวัทชัย สุวรรณพงค์
Tel.  075-259218
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์สิริพรรณ แซ่ติ่ม
Tel.  075-259221
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงกลนี รุ่งเรือง
Tel.  075-259224
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ดร.สุพัฒธณา สุขรัตน์
Tel.  0-7520-1712 หมายเลขภายใน 52604
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ดร.อรชนก ช่องสมบัติ
Tel.  0-7520-1712 หมายเลขภายใน 52615
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ แก้วนิลประเสริฐ
Tel.  075-259225
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.