ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

คณาจารย์ - สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

Tel. 075-259231
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดร.ทิพวรรณ จันทมณีโชติ
Tel.  075-259227
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ดร.ปิยะนุช ปรีชานนท์
Tel.  075-259233
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์
Tel.  075-259231
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ดร.กฤติยา ดวงมณี
Tel.  075-259230
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ดร.พงศกร พิชยดนย์
Tel.  075-259241
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ดร.นฤบาล ยมะคุปต์
Tel.  075-259234
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ดร.วรางคณา ตันฑสันติสกุล
Tel.  075-259228
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ดร.เมธาวี ว่องกิจ
Tel.  075-259229
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์สุธิภรณ์ ตรึกตรอง
Tel.  075-201787
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ลาศึกษาต่อ
อาจารย์วิญญู วัฒนยนต์กิจ
Tel.  075-259240
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Dr.TAO LU
Tel.  075-259232
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์วิสุทธิ์ เหมหมัน
Tel.  075-259239
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์อัมมาน โสดาหวัน
Tel.  075-259238
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ลาศึกษาต่อ
อาจารย์ปิยะกาญจน์ สุพรรณชนะบุรี
Tel.  075-259236
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ดร.วิภาดา เถาธรรมพิทักษ์
Tel.  075-259238
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์มะลิวัลย์ กาพย์เกิด
Tel.  075-259237
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ดร.สิปปวิชญ์ วงศ์สุวัฒน์
Tel.  0-7520-1712 หมายเลขภายใน 52649
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์อภิสรา ตันตสุทธิกุล
Tel.  0-7520-1712 หมายเลขภายใน
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ลาศึกษาต่อ
อาจารย์กานต์พิชชา ดุลยะลา
Tel.  075-201712
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์กมลชนก เซ่งสวัสดิ์
Tel.  075-259235
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.