ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

คณาจารย์ - สาขาวิชาสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

อาจารย์พฤฒ ยวนแหล

หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี

Tel. 075-259273
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อาจารย์เสาวณีย์ บางโรย
Tel.  075-259295
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ จันทร์เพ็ชร
Tel.  075-259276
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย
Tel.  075-259272
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ดร.บุญจิรา มากอ้น
Tel.  075-259274
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ
Tel.  075-259277
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์พฤฒ ยวนแหล
Tel.  075-259273
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ดร.ศิราภรณ์ ศรีสุวรรณ
Tel.  075-259278
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์สุดใจ จิโรจน์กุล
Tel.  075-259282
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์ฑิลฎา คงพัฒน์
Tel.  075-259296
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์สัคคยศ สังขพันธ์
Tel.  075-259275
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ปริสุทธิ์กุล
Tel.  075-259281
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ดร.ชัยยา น้อยนารถ
Tel.  075-259280
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ดร.สมโภชน์ เกตุแก้ว
Tel.  075-259293
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ดร.วิสุทธิณี ธานีรัตน์
Tel.  075-259284
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์อุดมลักษณ์ ราชสมบัติ
Tel.  075-201793
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ลาศึกษาต่อ
อาจารย์สุชานุช พันธนียะ
Tel.  0-7520-1712 หมายเลขภายใน 52734
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ดร.ฮาซันอักริม ดงนะเด็ง
Tel.  0-7520-1712 หมายเลขภายใน 52736
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์ทวีศักดิ์ หนูสุวรรณ
Tel.  075-259283
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ดร.จุติกา โกศลเหมมณี
Tel.  075-259294
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์ยศถกล โกศลเหมมณี
Tel.  075-259297
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์เทพยุดา เฝื่อคง
Tel.  0-7520-1712 หมายเลขภายใน 52737
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.