ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

คณาจารย์ - สาขาวิชาภาษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา เถรว่อง
Tel.  075-259255
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์ณฐ ย่าหลี
Tel.  075-259265
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร เยี่ยมคำนวณ
Tel.  075-259256
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์ณกมล หนูดี
Tel.  075-201755
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ลาศึกษาต่อ
อาจารย์สุทธิดา พรจำเริญ
Tel.  075-259258
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์นันทนา สิทธิรักษ์
Tel.  075-201796
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ลาศึกษาต่อ
อาจารย์ปิยนุช รัตนานุกูล
Tel.  075-259259
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ดร.อภิญญา มาโนชญ์ภิญโญ
Tel.  075-259257
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ดร.ปิยวรรณ รุ่งวรพงศ์
Tel.  075-259254
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์JO ANNE ELIZABETH BRIGDEN
Tel.  075-259270
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์KENT DALE HAMILTON
Tel.  075-259263
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ดร.สุดาทิพย์ ประพันธ์
Tel.  075-259260
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์เจนใจ นิพัทธมานนท์
Tel.  075-259267
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ดร.สติมา โรจนวงศ์ชัย
Tel.  075-259268
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์พรรษา พรหมมาศ
Tel.  075-201754
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ลาศึกษาต่อ