ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิิชาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์)

หลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และะการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย): บธ.บ. (การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์)
อักษรย่อปริญญา (English) : B.B.A. (Information and Computer Management)

ผลิตบัณฑิตที่สามารถนำนโยบาย กลยุทธ์ วิธีการ และกฎระเบียบต่าง ๆ ไปใช้กับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ มีแนวคิดริเริ่มในการเป็นผู้ประกอบการใหม่ที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการปฏิบัติงาน มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

อาชีพและความก้าวหน้าในวิชาชีพ

บัณฑิตที่จบสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ดังนี้ (1) นักวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ (2) ผู้ประกอบการใหม่ด้านเทคโนโลยี (3) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ (4) นักออกแบบ และดูแลเว็บไซต์ (5) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (6) นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome)

มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตร

นักศึกษา รหัส 61-64 : แผนการศึกษา | คำอธิบายรายวิชา | คำอธิบายรายวิชาศึกษาทั่วไป

นักศึกษา รหัส 60 : แผนการศึกษา | คำอธิบายรายวิชา
นักศึกษา รหัส 55-59 : แผนการศึกษา | คำอธิบายรายวิชา


ปรับปรุงเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561