ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล)

หลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และะการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจดิจิทัล)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย): บธ.บ. (ธุรกิจดิจิทัล)
อักษรย่อปริญญา (English) : B.B.A. (Digital Business)

ผลิตบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาภาคธุรกิจให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลได้อย่างเหมาะสมทั้งยังสามารถบริหารจัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปใช้ต่อยอดเป็นฐานความรู้ทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมีแนวคิดริเริ่มในการเป็นผู้ประกอบการใหม่ที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการปฏิบัติงาน มีคุณธรรม จริยธรรมมีสมรรถนะและโลกทัศน์สากล โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนผ่านการจัดกิจกรรมหรือการปฏิบัติ(Active Learning) และเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome Based Education)

อาชีพและความก้าวหน้าในวิชาชีพ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
สามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร
โดยมีตำแหน่งงานต่างๆ ดังนี้ 
(1) นักออกแบบพัฒนา และดูแลเว็บไซต์ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
(2) พนักงานอีคอมเมิร์ซ
(พนักงานผู้ช่วย/พนักงานปฏิบัติการ/หัวหน้างาน/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการฝ่ายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์)
(3) นักการตลาดดิจิทัล
(นักการตลาด/ผู้จัดการแผนกการตลาดดิจิทัล/ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์การตลาด) 
(4) นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(5) นักวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ 
(6) นักบริหารกลยุทธ์
(พนักงานวางแผนกลยุทธ์/ผู้จัดการกลยุทธ์ธุรกิจ/ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากลยุทธ์)
(7) เจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการใหม่

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome)

มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตร

นักศึกษา รหัส 62-66 : แผนการศึกษา | คำอธิบายรายวิชา | คำอธิบายรายวิชาศึกษาทั่วไป

นักศึกษา รหัส 55-59 : แผนการศึกษา | คำอธิบายรายวิชา


ปรับปรุงเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561