ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และะการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย): บธ.บ. (การจัดการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
อักษรย่อปริญญา (English) : B.B.A. (Electronic Business Management )

ผลิตบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และสารสนเทศเพื่อพัฒนาภาคธุรกิจให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างเหมาะสม ทั้งยังสามารถบริหารจัดการข้อมูล เพื่อนำไปใช้ต่อยอดเป็นฐานความรู้ทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีแนวคิดริเริ่มในการเป็นผู้ประกอบการใหม่ที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการปฏิบัติงาน มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

อาชีพและความก้าวหน้าในวิชาชีพ

บัณฑิตที่จบสาขาวิชาการจัดการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ดังนี้ นักการตลาดออนไลน์ นักวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ นักออกแบบพัฒนา และดูแลเว็บไซต์ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประกอบการใหม่ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และ นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome)

มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตร

นักศึกษา รหัส 62-66 : แผนการศึกษา | คำอธิบายรายวิชา | คำอธิบายรายวิชาศึกษาทั่วไป

นักศึกษา รหัส 55-59 : แผนการศึกษา | คำอธิบายรายวิชา


ปรับปรุงเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561