ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

สาขาวิชาภาษา ม.อ.ตรัง จัด โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพูด บุคลิกภาพ และการนำเสนอบนเวที ให้นักศึกษา

007

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องเรียน L2222 อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.สุดาทิพย์ ประพันธ์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษา คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในด้านการพูด บุคลิกภาพ และการนำเสนอบนเวที ในหัวข้อ “นำเสนออย่างไรให้ปัง : พูดดี & บุคลิกภาพได้” จัดโดยสาขาวิชาภาษา คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.จอมขวัญ สุทธินนท์  อาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นวิทยากรหลัก  โดยมีนักศึกษาสหกิจศึกษา นักศึกษาที่กำลังจะออกฝึกงาน นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา และนักศึกษาทั่วไปเข้าร่วมโครงการ รวม 272 คน

นอกจากนั้น ทางโครงการฯ จะจัดให้มีบรรยายในหัวข้อ “Pich AirBnb : บอกความเป็นคุณให้ปังด้วย 11 สไลด์” วิทยากรบรรยายโดย อาจารย์ณฐ ย่าหลี อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษา คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อีกครั้งหนึ่ง ในวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องเรียน L2222 อาคารเรียนรวม 2 วิทยาเขตตรัง ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังได้ ในวันและเวลาดังกล่าว.

001
003
005
006
008
002