หลักสูตร การท่องเที่ยวฯ ม.อ.ตรัง จัดบรรยาย “การสื่อความหมายทรัพยากรท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม”

Category: กิจกรรมคณะ
Published: Wednesday, 20 February 2019 14:23
Written by Wannakorn
Hits: 313002

           เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องเรียน L2211 อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง  อาจารย์วิภาดา เถาธรรมพิทักษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยว คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ให้การต้อนรับ คุณพิริยกร ศรีหาวงษ์ มัคคุเทศก์อิสระ และศิษย์เก่าสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ การสื่อความหมายทรัพยากรท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 946-475 Cultural Tourism Management (การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม) รวม 164 คน.

001
003
004