ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ รพ.นครินทร์nakarin001

          เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.วรางคณา ตันฑสันติสกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เข้านิเทศนักศึกษาฝึกงาน ณ โรงพยาบาลนครินทร์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณรุ่งรัตน์ ยกเลื่อน หัวหน้าแผนกการตลาดและประชาสัมพันธ์ คุณศรีสุดา คงกะพันธ์ ลูกค้าคู่สัญญา คุณสุดารัตน์ แก้วนิล ประชาสัมพันธ์ คุณปาริฉัตร ไชยโย ลูกค้าประกันชีวิต และคุณรัตติยา เชิญรัตนรักษ์ ลูกค้าสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ พร้อมให้ข้อเสนอแนะแก่ทางสาขาในการร่วมพัฒนานักศึกษาในปีต่อไปร่วมกัน จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้.