ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับรางวัล วันคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2562

วนสงขลา 001

           มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลใน “งานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2562” (PRIDE OF PSU 2019) เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชย์สมบัติ ครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

#สายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เข้ารับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานาน 20 ปี

อาจารย์ ดร.พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เข้ารับรางวัลนักวิจัยดีเด่นประจำปี 2561 ในระดับคณะ (คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ)

อาจารย์ ดร.อภิญญา มาโนชญ์ภิญโญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษา คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เข้ารับโล่เกียรติคุณของอาจารย์ตัวอย่างด้านการวิจัย(คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ)

อาจารย์ผกาแก้ว พรหมศิริ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ รับรางวัลบุคลากรดีเด่นของคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2561 (คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ)

อาจารย์ตรีชาติ เลาแก้วหนู รองคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับโล่เกียรติคุณของอาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ และบุคลากรดีเด่นของคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2561(คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์)

อาจารย์ Robert James Santos อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษา คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ รับรางวัลผู้ที่ได้รับเหรียญทอง จากการแข่งขันกีฬาบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

 

#สายสนับสนุน

คุณสินีนาถ บุญพรหมสุข เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

คุณอัจฉราวรรณ ช่วยเนียม เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

คุณสมจิตร ลุ่งกี่ เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

คุณสุริยันต์ บุญเลิศวรกุล รับรางวัลบุคลากรดีเด่นของคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2561

คุณวิภาพรรณ อินนุรักษ์ บุคลากรดีเด่นของคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2561

คุณเสาวนิตย์ โชติกมาศ บุคลากรดีเด่นของคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2561

t003
t002
t001
PRD002
PP002
Apinya002
Kaem002
Joke003
Joke004
Robert002
Beng002
Muong002
Jit002
kwang002