อาจารย์สาขาวิชาการประกันภัยฯ คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง ร่วมงาน THAILAND INSURANCE SYMPOSIUM 2019

Category: กิจกรรมคณะ
Published: Tuesday, 23 April 2019 15:52
Written by Wannakorn
Hits: 189
001

วันนี้ (23 เมษายน 2562) ที่โรงแรมคอนราด กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์ อาจารย์วิสุทธิ์ เหมหมัน และอาจารย์ธนโชค กาญจนนันทวงศ์ ตัวแทนจากหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เข้าร่วมประชุมวิชาการประกันภัย ประจำปี 2562 ครั้งที่ 6 THAILAND INSURANCE SYMPOSIUM 2019 "Proactive InsurTech for National Sustainability" จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการแระกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

002
003
004
005
009
010
011
012