คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ หารือความร่วมมือทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยมาลายา ประเทศมาเลเซีย

Category: กิจกรรมคณะ
Published: Friday, 26 April 2019 09:35
Written by Wannakorn
Hits: 239001

          เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ดร.สุดาทิพย์ ประพันธ์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษา ดร.อภิญญา มาโนชญ์ภิญโญ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ร่วมพูดคุยกับตัวแทนจากมหาวิทยาลัยมาลายา และคณะ Arts and Social Science เรื่องการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันในการจัด mobilty program การต่อ MOU การสนับสนุนการฝึกงานและสหกิจศึกษาในต่างประเทศ ตลอดจนโอกาสในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกันในอนาคต.

002
003
004