สำนักวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมIntergrated Research วิทยาเขตตรัง

Category: กิจกรรมคณะ
Published: Wednesday, 08 May 2019 13:41
Written by Wannakorn
Hits: 672
001

วันนี้ (8 พฤษภาคม 2562) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม Intergrated Research วิทยาเขตตรังจัดโดย สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล ศรีชนะ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เป็นผู้กล่าวรายงานนโยบายและการดำเนินงานงบบูรณาการ และทุนสนับสนุน

กิจกรรม Intergrated Research วิทยาเขตตรังมีการนำเสนอความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับทุนจากแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม วิทยาเขตตรัง ปี 2562 โครงการ ภูมิปัญญาอาหารจีนท้องถิ่นในเมืองตรัง กรณีศึกษาความเสี่ยงในการสืบทอดในชุมชน โดย ดร.กฤติกา ดวงมณี คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ นำเสนอการดำเนินงานด้านการวิจัยของคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ โดย ดร.วรางคณา ตันฑสันติสกุล รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และการนำเสนอผลการดำเนินงานด้านการวิจัยของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดย อาจารย์ตรีชาติ เลาแก้วหนู  รองคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

002
003
004
005
006
007
008