สาขาวิชาการประกันภัยฯ คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง ดูงาน บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

Category: กิจกรรมคณะ
Published: Thursday, 16 May 2019 15:42
Written by Wannakorn
Hits: 227
002

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ดร.กฤติยา ดวงมณี อาจารย์วิสุทธิ์ เหมหมัน อาจารย์ธนโชค กาญจนนันทวงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และนักศึกษาหลักสูตรการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยงฯ เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร โดยทางบริษัทกรุงเทพประกันภัยฯ ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีจึงขอขอบพระคุณมาก ณ โอกาสนี้.

001
003
004
005
006
007
008
009
010