ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

สาขาวิชาการตลาด คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรังจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP และสินค้าเกษตร จังหวัดตรัง” ครั้งที่ 3

019

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562 ที่ห้องเรียน L1221 อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อาจารย์ ดร.ปิยะนุช ปรีชานนท์ พร้อมด้วย คณาจารย์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง และภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ รวมทั้งผู้ประกอบการร้านค้าในจังหวัดตรัง 14 ร้าน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP และสินค้าเกษตร จังหวัดตรัง” ครั้งที่ 3 จัดโดยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP และสินค้าเกษตร จังหวัดตรัง ครั้งที่ 3 สำหรับผู้ประกอบการ OTOP และสินค้าเกษตร จังหวัดตรัง จัดขึ้นโดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีองค์ความรู้ด้านการตลาด มีทักษะในการดำเนินกิจการ สามารถสร้างความแตกต่างสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ของตนเองได้ และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ได้สามารถนำทฤษฎีที่ได้จากการเรียนในชั้นเรียนไปประยุกต์ใช้ในเชิงปฏิบัติ และเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในการคิดเชิงบูรณาการและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้า ทั้ง 14 ร้าน จะได้รับประโยชน์จากการสำรวจข้อมูล คิดวิเคราะห์ข้อมูล และข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้รับจากนักศึกษาเพื่อใช้ในการพัฒนาด้านการตลาดของกิจการต่อไป.

024
028
043
048
056
059