คณะพาณิชย์ จัดอบรม การใช้เครื่องมือสื่อการสอนสำหรับนวัตกรรมการสอนทางสังคมศาสตร์

Category: กิจกรรมคณะ
Published: Friday, 07 June 2019 11:15
Written by Wannakorn
Hits: 206
001

         เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 อาคารสารสนเทศและทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นประธานการเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้เครื่องมือสื่อการสอนสำหรับนวัตกรรมการสอนทางสังคมศาสตร์” ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์ผู้ช่วยอธิการบดีพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมีอาจารย์จากคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการและคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม.

006
013
015
027
032
034
036
037