นิเทศนักศึกษาฝึกงาน สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง

Category: กิจกรรมคณะ
Published: Monday, 24 June 2019 10:14
Written by Wannakorn
Hits: 283p001

เมื่อวันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์ หังหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้นิเทศนักศึกษาฝึกงาน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง ณ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร และ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จังหวัดนนทบุรี.

p002
p003
p004
 p005