ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง จัดอบรม “ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว” ให้นักเรียน โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ จ.ตรัง

e26

          เมื่อวันที่ 1-4 กรกฎาคม 2562 สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ นำโดย ดร.สุดาทิพย์ ประพันธ์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษา  และ อาจารย์สุทธิดา พรจำเริญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษา ได้จัดอบรม “โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว” ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยมีนายจุมพล ทวีตา ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดการอบรม และการอบรมในครั้งนี้ ได้ให้ความรู้นักเรียนในเรื่องที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว ได้แก่ Tourist Attractions, Travel Agencies, Festivals, Local Food, and Local Products .

11
17
22
31
37