ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง จัดเสวนา เชิญศิษย์เก่าสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนและการทำงาน ให้รุ่นน้องปี 1

007

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จัดเสวนาหัวข้อ “การสร้างแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จในการเรียนและการทำงาน”  โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุวิมล เทพมณี คุณฐิติโชติ จารุโศภิตกุล คุณสรพงษ์ แซ่ลิ่ม และคุณพงษ์ศักดิ์ แกล้วทนงค์ ศิษย์เก่าจากคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ บรรยายให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562ได้ฟัง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และเป็นตัวอย่างให้รุ่นน้องได้ใช้เป็นแบบอย่างในการเรียนจนนำไปสู่ความสำเร็จในการทำงาน.

001
002
003
004
005
006