ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562

004

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย รักษาการแทนคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษา และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง.

001
002
003
005