ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง ร่วมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “เปอรานากัน กันตังเมืองเก่า”

76646

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “เปอรานากัน กันตังเมืองเก่า” ณ ตลาดชุมชนกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง จัดโดยวิสาหกิจชุมชนกันตังเมืองเก่า โดยกิจกรรมเรียนรู้เรื่องราวและสัมผัสมนต์เสน่ห์ของชุมชนในอดีต วิถีชีวิต อาหารพื้นถิ่น รวมถึงการแสดงต่างๆ ภายในงานได้มีการหารือถึงแนวทางที่จะทำให้กิจกรรมมีความยั่งยืนในชุมชนต่อไป.

76642
76643
76649
76653