ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

สาขาบัญชี คณะพาณิชย์ ม.อ.ตรัง เข้าสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน ณ โรงแรมชั้นนำ ใน จ.กระบี่

n015

**** เมื่อวันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ดร.นิพัฒน์  โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ อาจารย์ปาริชาติ  บูรพาศิริวัฒน์ ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต และอาจารย์สรัญญา  โยะหมาด อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง นำนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ในรายวิชาการบัญชีสำหรับอุตสาหกรรมพิเศษ สัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การบัญชีสำหรับธุรกิจโรงแรม” โดยได้รับเกียรติจากคุณสมพร  รัตนาละออ นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ เป็นวิทยากรให้ข้อมูล

**** นอกจากนั้น ยังได้เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงแรมลันตา ลาพญา รีสอร์ท และ โรงแรมแคชชัวริน่า บีช รีสอร์ท เกาะลันตา เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติจากสถานประกอบการจริง เปิดมุมมองด้านทักษะนักบัญชีให้สามารถปรับใช้ได้ต่อสถานการณ์จริงทั้งปัจจุบันและอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก คุณกมล  กสิคุณ และ คุณกสิมา กสิคุณ กรรมการผู้จัดการโรงแรมลันตา ลาพญา คุณสมหมาย  คงเจียมศิริ กรรมการผู้จัดการโรงแรมแคชชัวริน่า บีช รีสอร์ท ให้การต้อนรับและเตรียมการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พร้อมแนะนำเข้าเยี่ยมชมสถานที่เป็นอย่างดี.

 

#หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

#บัญชีมอตรัง

#ACC_PSUTRANG

#AIS_PSUTRANG

#ACCAISPSUTRANG

n001
n002
n003
n004
n005
n006
n007
n008
n009
n010
n011
n012
n013
n014
n016