ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

หลักสูตรศิลปะการแสดงฯ ม.อ.ตรัง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา

001

          เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มอบหมายให้ อาจารย์พฤฒ ยวนแหล หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดร.จุติกา โกศลเหมมณี ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ อาจารย์ยศถกล โกศลเหมมณี และอาจารย์ฑิลฎา คงพัฒน์ เป็นตัวแทนให้การต้อนรับ ดร.พีระพงษ์ พันธศรี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่เข้ามาแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านหลักสูตร และการเรียนการสอนระหว่างสองสถาบัน อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าเยี่ยมชมโรงละครและห้องเรียนของสาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการอีกด้วย.

002
003
004
005
006