ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

นศ. TRM คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง คว้ารางวัลชมเชยแข่งขันตอบคำถามระดับชาติด้านการท่องเที่ยวและบริการ ครั้งที่ 7

t002

       เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ดร.วิภาดา เถาธรรมพิทักษ์ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ดร.สิปปวิชญ์ วงศ์สุวัฒน์ อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย นางสาวศิริกัญญา ทองเส้ง นางสาวศิรินันท์ เวชโช นายศุภกร สังขรัตน์ นางสาวจุฑาภรณ์ คล้ายดวง นางสาวพัชรินทร์ ตาล้อม และนางสาวสุดารัตน์ สำลีนิล นักศึกษาสาขาการจัดการการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 4 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามระดับชาติ ด้านการท่องเที่ยวและบริการ รางวัลคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 หัวข้อ ภาคการบริการกับความยั่งยืน : ความท้าทายในทศวรรษ ในนามทีม “ลูกศรีตรัง” ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง โดย ทีมลูกศรีตรัง  ประกอบด้วย นางสาวศิริกัญญา ทองเส้ง นางสาวศิรินันท์ เวชโช นายศุภกร สังขรัตน์ สามารถตอบคำถามและสามารถคว้ารางวัลชมเชยมาได้

      ทั้งนี้ การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ มีผู้ร่วมแข่งขันจากทั่วประเทศ รวม 335 ทีม จาก 53 สถาบัน และมีผู้ร่วมงานกว่า 1,700  คน.

t003
t004
t001
t005