ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

ระดมทุนช่วยเหลือนักศึกษา IRM ป่วยโรคไต

005

ระดมทุนช่วยเหลือนักศึกษา IRM ป่วยโรคไต

วันนี้ (23 ธันวาคม 2562) ดร.สิปปวิชญ์ วงศ์สุวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ได้ระดมทุนจากหลายภาคส่วน เพื่อเป็นทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือแก่ นางสาวกัญญาณัฐ ตรีพงค์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ซึ่งเป็นนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และปัจจุบันกำลังป่วยเป็นโรคไตระยะที่หนึ่ง แต่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจเรียนเป็นอย่างดี โดย ดร.สิปปวิชญ์ วงศ์สุวัฒน์ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้ระดมทุนจากเครือข่ายของตน และได้รับเกียรติจาก ดร.ชัยยา น้อยนารถ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วัฒนธรรมและองค์กรสัมพันธ์ วิทยาเขตตรัง เป็นผู้ส่งมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา

ในการนี้ ทางผู้ดำเนินการขอขอบพระคุณผู้สมทบทุนช่วยเหลือเป็นอย่างสูง โดยมีรายนามผู้สมทบทุนช่วยเหลือดังต่อไปนี้

 

- ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ICO NIDA (รวม 5,500 บาท)

1. ดร.สิปปวิชญ์ วงศ์สุวัฒน์ และ ดร.วิภาดา เถาธรรมพิทักษ์ 1,000 บาท

2. คุณณัฐพล ทวีวัฒน์ 1,000 บาท

3. ดร.พงษ์ศักดิ์ วงศ์เลิศคุณากร และ ดร.พิรุณรัตน์ เมฆโสภาวรรณกุล 500 บาท

4. ดร.สุทธา ศรมยุรา 1,000 บาท

5. คุณเอกวีร์ ไวฑูรเกียรติ 1,000 บาท

6. คุณสมพงษ์ ช่วยนุกูล 1,000 บาท

 

- ฝ่ายขาย MTLP46 และตัวแทนประกันชีวิต บ.เมืองไทยประกันชีวิต (รวม 3,000 บาท)

1. ผ.อ. สุนทรี ยิ่งยง 1,000 บาท

2. คุณกาญจนา 500 บาท

3. คุณวัชรพงศ์ พราหมณ์นาค 500 บาท

4. คุณอารีรัตน์ โภคา 500 บาท

5. คุณปรียาภา 500 บาท

 

- ศิษย์เก่าสาขา INS/IRM (รวม 17,700 บาท)

1. คุณอุดมศักดิ์ 1,000 บาท

2. คุณกษิดิศ 500 บาท

3. คุณทีวิน 500 บาท

4. คุณภัค ศรีสวัสดิ์ 1,000 บาท

5. คุณนงลักษณ์ สุทธินันท์ 100 บาท

6. คุณบัณฑิตา สุขกาว 100 บาท

7. คุณณัฐวรรณ เพ็ชร์จันทร์แก้ว 100 บาท

8. คุณวีรรัตน์ ดำรงวีระวิทย์ 300 บาท

9. คุณสินีวรรณ มีฝัน 100 บาท

10. คุณวันเพ็ญ รัตนศรี 500 บาท

11. คุณอุลัย คำภูมี 200 บาท

12. คุณณกฤต วัฒนะฤทธิ์ 300 บาท

13. คุณเพ็ญนภา นุ้ยธารา 300 บาท

14. คุณกัญฐิมา อินทรชะนะ 500 บาท

15. คุณเอกสิทธิ์ วุฒิพิทักษ์ศักดิ์ 500 บาท

16. คุณอารียา คาวิจิตร์ 2,000 บาท

17. คุณธวัชชัย มุททารัตน์ 1,000 บาท

18. คุณฐิรวัฒน์ โสทรจิตร์ 500 บาท

19. อ.สุธิภรณ์ ตรึกตรอง 500 บาท

20. คุณเทวิน ยินดี 1,000 บาท

21. คุณอภิรดี ทวีกูล 200 บาท

22. คุณเวทิกาล รัตนถาวร 200 บาท

23. คุณวิภาวรรณ บุญวรรณ 200 บาท

24. คุณฐัฏฐิติวาสก์ เสนีย์ 2,000 บาท

25. คุณณัฐภัค แซ่ก๊วย 1,000 บาท

26. คุณอชิรญา อมรลักษณ์ 200 บาท

27. คุณประภัสสร อนิวรรตวงศ์ 500 บาท

28. คุณพรสุดา ปักษิณ 200 บาท

29. คุณมุกรินทร์ โชติโย 200 บาท

30. คุณภัทราพร ภู่เซ่ง 500 บาท

31. คุณธนาวุฒน์ ปีสิงห์ 1,000 บาท (ม.อ.ตรัง รหัส 47N)

32. คุณบรรณทรรชร์ ศิลปเจริญ 500 บาท

33. คุณเพ็ญนภา นุ้ยธารา 200 บาท 

002
003
004