ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรังร่วมเสวนาศึกษาแนวทางการจัดทำระบบสารสนเทศทางการบัญชี ณ ชุมชนบ้านทุ่งหยีเพ็ง จ.กระบี่

002

          เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2563 ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ปาริชาติ บูรพาศิริวัฒน์ ประธานหลักสูตรบัณชีบัณฑิต และอาจารย์สรัญญา โยะหมาด อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ร่วมโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาแนวทางการจัดทำระบบสารสนเทศทางการบัญชีให้กับชุมชนบ้านทุ่งหยีเพ็ง เพื่อต่อยอดทางการศึกษาด้านการวิจัยและนวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้กับชุมชน ณ ชุมชนบ้านทุ่งหยีเพ็ง ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่.

001
004
003