ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการสร้างอินโฟกราฟิก เพื่อการนำเสนอเนื้อหาอย่างมีประสิทธิภาพ

g001

    หลักสูตรการจัดการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมการสร้างอินโฟกราฟิก เพื่อการนำเสนอเนื้อหาอย่างมีประสิทธิภาพ

 

     ผู้สนใจสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  รับด่วนจำนวนจำกัด

 

     หลักสูตรวันเดียว
สำหรับคนไม่มีพื้นฐานใช้โปรแกรมช่วยสร้างชิ้นงานได้อย่างง่ายดาย ด้วย Piktochart และ Canva

     หลักสูตร 2 วัน
     สำหรับคนมีพื้นฐานมาบ้าง เน้นสร้างชิ้นงานด้วยตนเองจาก MS PowerPoint

 

     สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ งานส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ โทร.0 7520 1774 หรือ 0 7520 1731

gr001