ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

ม.อ.ตรัง จับมือ ชุมชนลำภูรา หารือสร้างชุมชนเข้มแข็ง เตรียมจัด “ลำภูรามินิมาราธอน ครั้งที่ 1 วิ่งชมเหมือง เล่าเรื่องลำภูรา”

601 1

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ตรีชาติ เลาแก้วหนู รองคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อาจารย์วันวิสาข์ พลอย อินสว่าง หัวหน้าสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง ร่วมหารือกับผู้นำชุมชนและสมาชิกในชุมชนตำบลลำภูราในการจัดกิจกรรม “ลำภูรามินิมาราธอน ครั้งที่ 1 วิ่งชมเหมือง เล่าเรื่องลำภูรา” ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ มากมาย  ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและชุมชน เพื่อร่วมสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ และต่อยอดการพัฒนาการท่องเที่ยวจากเวที “เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของจังหวัดตรัง ตามเส้นทางรถไฟสายวัฒนธรรมและพะยูนลิบง” ซึ่งได้จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เมื่อเดือนกันยายน 2562 ที่ผ่านมา.

601 2
601 3
601 4
601 5