ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

สาขา TRM คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการ Creative Tourism Learning: QUIZ and Creative Festival

tr001

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 อาจารย์กานต์พิชชา ดุลยะลา พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 2 และ 3 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จำนวน 2 ทีม คือทีมช่อศรีตรัง ประกอบด้วย นางสาวอนันดา เทศงามถ้วน (ชั้นปีที่ 3) นางสาวธัญญรัตน์ เมียนแก้ว (ชั้นปีที่ 3) และนายเทียรชัย เกียรติลิ่มพงศา (ชั้นปีที่ 2) ส่วนทีมลูกสงขลานครินทร์ ประกอบด้วย นางสาวชญานิศ ใยพวง (ชั้นปีที่ 3) นางสาวสุนิตา จำปาทอง(ชั้นปีที่ 3) และนางสาวธนภรณ์ จันทโชติ (ชั้นปีที่ 2) ได้เข้าร่วมการแข่งขันโครงการ Creative Tourism Learning: QUIZ and Creative Festival กิจกรรม RUTS Tourism Quiz Champion จัดโดยหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา โดยผลการแข่งขัน ปรากฏว่า ทีมลูกสงขลานครินทร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากผู้เข้าแข่งขัน 16 ทีมจากสถาบันการศึกษาในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง

อาจารย์กานต์พิชชา ดุลยะลา ผู้ฝึกซ้อมและควบคุมทีม กล่าวว่า มีความภาคภูมิใจในตัวนักศึกษาเป็นอย่างมาก ที่มีความพยายาม ทุ่มเท และตั้งใจในการแข่งขันในครั้งนี้ ถือว่าเวทีดังกล่าวเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่นักศึกษาเพราะในสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ได้มีการฝึกทักษะด้านปฏิบัติการและกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ฝึกทักษะด้านวิชาการที่ดี เป็นการแสดงให้เห็นถึงความเข้นข้นด้านวิชาการของสาขา รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวของคณาจารย์และนักศึกษาได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน.

tr002
tr003
tr004
tr005