ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง สอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาต่อ โครงการต้นศิลป์-ลูกหลานสืบสานศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2563

a003

วันนี้ (15 มกราคม 2563) เวลา 09.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร เยี่ยมคำนวณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เป็นตัวแทนผู้บริหาร ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลแก่ผู้ปกครองและนักเรียนที่สมัครสอบเข้าเรียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ โครงการต้นศิลป์ และโครงการลูกหลานสืบสานศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2563 ตามโครงการรับนักศึกษาในระบบ TCAS รอบ 1 (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง โดยผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ในวันนี้ จะประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันที่ 20 มกราคม 2563 และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ Clearing-House ทางเว็บไซต์ สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ที่ https://www.mytcas.com ในวันที่ 30-31 มกราคม 2563

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ http://entrance.trang.psu.ac.th เฟซบุ๊คชื่อ “งานรับนักศึกษา ม.อ.ตรัง” หรือโทรสอบถามที่ งานรับนักศึกษา โทร. 075-201721, 075-20 1726, 075-201770, 075-201735 ในวันและเวลาราชการ.

a002
a006
a001
a004
a005