ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

บมจ.กรุงเทพประกันภัย สาขาตรัง มอบทุนฯ ปีละ 30,000 บาท ให้ นศ.การประกันภัยฯ คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง

k001

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 ที่สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตรคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ อาจารย์วิสุทธิ์ เหมหมัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ และคุณสวิตตา ลิ้มปิติสกุล นักวิชาการศึกษา ดูแลงานด้านทุนการศึกษา ได้ร่วมให้การต้อนรับ คุณบุญธรรม ประยืนยง ผู้จัดการ บมจ.กรุงเทพประกันภัย สาขาตรังและคณะ ที่เป็นตัวแทนจาก บมจ.กรุงเทพประกันภัย มอบทุนการศึกษาในโครงการ BKI Scholarship ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 1 ทุน มูลค่า 30,000 บาท ต่อปีการศึกษา ต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา ให้แก่ นางสาวจารุวรรณ แซ่ตั้ง นักศึกษาสาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง ชั้นปี 2 ที่ได้รับการคัดเลือกจากบริษัทเพื่อรับทุนการศึกษาดังกล่าว โดยทางผู้บริหารคณะฯ และตัวแทนจากบริษัทฯ ได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและขอบคุณการสนับสุนนเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องในทุกปีการศึกษา.

k006
k007
k002
k003
k004
k005