ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

ม.อ.ตรัง ร่วมงานเมาลิด ณ มัสยิดสายิดุลนูรุลอิงซานประจำปี 2563

m001

          เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ที่มัสยิดสายิดุลนูรุลอิงซาน ตำบลควนปริง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร เยี่ยมคำนวณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.ชัยยา น้อยนารถ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยตัวแทนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดงานเมาลิด ประจำปี 2563 จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริงและมัสยิดสายิดุลนูรุลอิงซาน เพื่อให้หน่วยงานในท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกรได้ร่วมกันในการสนับสนุนขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของชาวมุสลิม ได้มีโอกาสในการศึกษาวิถีอิสลามในสังคมโลก ส่งเสริมความรักสามัคคีของคนในท้องถิ่น รวมถึงเป็นการส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวในท้องถิ่นจังหวัดตรังด้วย โดยมี .

m002
m003
m004
m005
m006
m007
m008