ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

2 นักศึกษา ม.อ.ตรัง รับทุนการศึกษา จากมูลนิธิไท่หนานไต้เทียนกง คนละ 5,000 บาท

t001

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ที่มูลนิธิธรรมกตัญญูไท่หนานไต้เทียนกง จังหวัดตรัง ได้มีพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยนางสาวดวงนภา สว่างวงศ์ และนางสาวกฤติยา ยลธรรม์ธรรม นักศึกษาชั้นปี 2 สาขาวิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้รับเลือกจากมูลนิธิฯ เข้ารับทุน มูลค่าทุนละ 5,000 บาท โดยในปีนี้เป็นการจัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 มีการมอบทุนการศึกษา จำนวน 185 ทุน เป็นเงิน 615,000 บาท ซึ่งหากรวมระยะเวลาตลอด 8 ปี คิดเป็นเงินทุนการศึกษาที่มอบ จำนวน 5,039,000 บาท และที่ผ่านมาทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากกรรมการในมูลนิธิ ในการคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษามาโดยตลอด.

t002
t003
t004
t005