ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

นักศึกษา ม.อ.ตรัง รับทุนการศึกษา 20,000 บาท จากบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

es001

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวสุนิตา จำปาทอง นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยว ชั้นปี 3 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทน์ วิทยาเขตตรัง รับมอบทุนการศึกษาจาก บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวน 20,000 บาท จาก ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ ดร.อดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการบริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ถนนศรีอยุธยา

สำหรับปีการศึกษา 2562 บริษัทเอสโซ่ฯ ได้จัดสรรทุนการศึกษาจำนวน 30 ทุน ทุนละ 20,000 บาท ให้แก่นิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่สองและชั้นปีที่สามในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์-เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การบัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน (STEM Education) และสาขาอื่นๆ  โดยนางสาวสุนิตา จำปาทอง ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งใน 30 คน ที่ได้รับทุนฯ ดังกล่าว.

es002