ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

2 นศ. สาขาวิชาการประกันภัยฯ ม.อ.ตรัง รับมอบทุนการศึกษา ทุนละ 15,000 บาท จากบริษัทสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ยย001

           วันนี้ (6 กุมภาพันธ์ 2563) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง แสดงความยินดีและเป็นตัวแทน บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษา ทุนละ 15,000 บาท จำนวน 2 ทุน ให้กับ นางสาวบุญธิญา ปักษี และนางสาวอัจรีย์ ขวัญเพชร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ  ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงานตลอดช่วงการสหกิจศึกษาที่ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน).