ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง โชว์การแสดง งานสมโภชและขบวนแห่เจ้าแม่ทับทิม ครบรอบ 133 ปี

08 4

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ม.อ.ตรัง พร้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณาจารย์และนักศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ นำการแสดงภายใต้ชื่อชุด “กันตังเมืองท่าเมืองทอง” และ “บูชา” ผลงานการแสดงของนักศึกษาสาขาศิลปะการแสดงและการจัดการ ร่วมแสดงในงานสมโภชและขบวนแห่เจ้าแม่ทับทิม ครบรอบ 133 ปี ณ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง จัดโดยศาลเจ้าเก่งจิวโฮยก้วน อำเภอกันตัง ร่วมกับชมรมกันตังเมืองเก่า เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ได้ปฏิบัติมาในอดีตให้คงอยู่สืบไป     

ส่วนการแสดงชุด “กันตังเมืองท่าเมืองทอง” เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างหลักสูตรศิลปะการแสดงและการจัดการกับชุมชน โดยชุมชนได้มีส่วนในการเรียบเรียงเนื้อเพลงจากวิถีชีวิตบริบทสิ่งแวดล้อมซึ่งแสดงถึงอัตลักษณ์อันโดดเด่น รวมทั้งเป็นผู้แต่งทำนองและขับร้อง  ส่วนสาขาศิลปะการแสดงฯ เป็นผู้ออกแบบท่าทางและเครื่องแต่งกาย จึงเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนในอีกรูปแบบหนึ่ง.

08 1
08 2
08 3
08 6