ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

ผู้บริหาร ม.สงขลานครินทร์ ร่วมพิธีเปิด โครงการ YICMG 2019 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

001

         เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตตรัง ดร.ทิพวรรณ จันทมณีโชติ และ อาจารย์โอปอร์ ชัยสง่าพงศ์ อาจารย์ผู้ควบคุมทีม พร้อมด้วยนักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จำนวน 6 คน ร่วมพิธีเปิดและส่งผลงานนักศึกษาเข้าประกวดการแข่งขันออกแบบโครงการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงระดับเยาวชน ประจำปี 2019 “The Youth Innovation Competition on Lantsang-Mekong Region’s Governance and Development” หรือ YICMG 2019  ภายใต้หัวข้อ การบริโภคและการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการพัฒาสังคม หรือ Green Consumption, Production and Social Development ณ  Royal University of Phnom Penh กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

          ในโอกาสเดียวกันนี้ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ร่วมพูดคุยกับ Prof. Chen Zhimin รองอธิการบดี Fudan University และคณะ เพื่อหารือเตรียมการจัดโครงการ Youth Innovation Competition on Lancang-Mekong Region's Governance and Development หรือ YICMG 2020 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมเป็นเจ้าภาพ ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

004
030
008
012
013
021
028