ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

เชิญชวนนักศึกษาร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “นำเสนออย่างไรให้ปัง”

002

          ขอเชิญนักศึกษาสหกิจศึกษา, นศ.ที่กำลังจะออกฝึกงาน, นศ.ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา และ นศ.ทั่วไปที่ประสงค์จะพัฒนาตนเองด้านการพูดและบุคลิกภาพ

เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “นำเสนออย่างไรให้ปัง”(ฟรี...ไม่มีค่าใช้จ่าย)  หัวข้อ ดังนี้

 

           1. หัวข้อ “นำเสนออย่างไรให้ปัง :  พูดดี&บุคลิกภาพได้”  โดย อาจารย์ ดร.จอมขวัญ สุทธินนท์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาเขตหาดใหญ่

   วันเสาร์ที่  16 กุมภาพันธ์  2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง L2222  อ.เรียนรวม

 

2. หัวข้อ “นำเสนอ… Pitch AirBnb: บอกความเป็นคุณให้ปังด้วย 11 สไลด์” โดย อาจารย์ณฐ ย่าหลี อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษา คณะพาณิชยศาสตร์

และการจัดการ   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

               วันเสาร์ที่  9 มีนาคม 2562  เวลา 09.00-12.00น. ณ ห้อง L2222  อ.เรียนรวม 2

 

สิ่งที่นักศึกษาได้รับ

  1. เกียรติบัตรแสดงการผ่านการอบรม
  2. เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการปกสี
  3. ชั่วโมงอบรมด้านสหกิจศึกษา, ชั่วโมงกิจกรรมด้านวิชาการ
  4. ได้พัฒนาตนเองด้านการนำเสนอตนเองด้วยการพูด บุคลิกภาพ และการนำเสนอบนเวที
  5. ทักษะการนำเสนอผ่านสื่อ PPT ในรูปแบบ Pitch…AirBnb  สำเร็จได้ด้วย 11 สไลด์... ปังในทุกสถานการณ์
001