ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

หลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยว ม.อ.ตรัง ทัศนศึกษาแหล่งมรดกและศิลปวัฒนธรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ001

           วันนี้ (18 มีนาคม 2562) อาจารย์ ดร.วิภาดา เถาธรรมพิทักษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว เผยว่า เมื่อวันที่ 8-14 มีนาคม 2562 อาจารย์ ดร.วิภาดา พร้อมด้วย อาจารย์วิสุทธิ์ เหมหมัน อาจารย์ประจำสาขาการจัดการธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 2 และ 3 จำนวน 85 คน เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาแหล่งมรดกและศิลปวัฒนธรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชา 946-475 Cultural Tourism Management (การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม) เป็นการเรียนการสอนนอกสถานศึกษา มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจากผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่จริง

ขอบคุณรูปภาพจาก คุณพิริยกร ศรีหาวงษ์ และคุณสิทธิชัย ทักษ์คำแหง

009
012
015
016
027
029 
 032
041