ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

หลักสูตรการท่องเที่ยวฯ ม.อ.ตรัง จัดโครงการ “ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยภาคใต้” นั่งรถไฟชมวัฒนธรรมท้องถิ่น

k007

          วันนี้ (9 เมษายน 2562) อาจารย์อภิสรา ตันตสุทธิกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร การท่องเที่ยวและการจัดการ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เผยว่า เมื่อวันที่ 4 เมษายน ที่ผ่านมา ทางหลักสูตร การจัดการการท่องเที่ยวได้จัดโครงการ “ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยภาคใต้”โดยได้รับเกียรติจากคุณสิทธิชัย ทักษ์คำแหง มัคคุเทศก์มืออาชีพ เป็นวิทยากรบรรยายข้อมูล ให้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการจัดการการท่องเที่ยว จำนวน 97 คน และได้นักศึกษาได้เดินทางไปทัศนศึกษา ณ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เดินทางโดยการนั่งรถไฟจากสถานีรถไฟตรัง (อำเภอเมืองตรัง) ไปยังสถานีรถไฟกันตัง ถือเป็นสุดทางสถานีรถไฟฝั่งอันดามัน เป็นการเปิดประสบการณ์แก่นักศึกษา และนอกเหนือจากนั้นเพื่อให้นักศึกษาตระหนักและเห็นคุณค่าของทรัพยากรท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นภาคใต้ด้วย.

k001
k002
k003
k004
k005
k006
k008
k009