สาขาการประกันภัยฯ ม.อ.ตรัง จัดบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการพิจารณารับประกันภัยและการจัดการการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

Category: กิจกรรมนักศึกษา
Published: Thursday, 11 April 2019 15:46
Written by Wannakorn
Hits: 206
005

          เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ อาจารย์ประจำหลักสูตรการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง และอาจารย์ ดร.กฤติยา ดวงมณี อาจารย์ประจำรายวิชาและอาจารย์ประจำหลักสูตรการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมให้การต้อนรับ คุณนิสากร ลิ่มพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการพิจารณารับประกันภัยและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ให้กับนักศึกษาสาขาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง ในรายวิชาการพิจารณารับประกันภัยและการจัดการการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Underwriting and Claims Management) จึงขอขอบคุณทุกฝ่ายมา ณ โอกาสนี้ด้วย.

001
002
003
004