ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

ม.อ.ตรัง ให้การต้อนรับ คณาจารย์-นักเรียน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมวิทยาเขตตรัง

y007

           วันนี้ (28 มกราคม 2563) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เป็นตัวแทนผู้บริหารให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ที่เข้ามาเยี่ยมชมสถานที่และรับฟังรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการและคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามโครงการพี่ชวนน้องมองอาชีพของทางโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ที่ต้องการให้นักเรียนได้มีโอกาสในการเรียนรู้ รับฟังการแนะแนวทางในการศึกษาต่อในสาขาอาชีพที่ตนเองชื่นชอบ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกสาขาและคณะที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยมีคณาจารย์จากหลักสูตรต่างๆ และนักศึกษาศิษย์เก่าจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย คอยให้การต้อนรับน้องๆ และร่วมทำกิจกรรม.

y002
y003
y004
y005
y006
y008