ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

สาขาวิชาการบัญชี จัดสัมมนาเชิงวิชาการด้านบัญชี ‘Contemporary Accounting Symposium 2018’

001

          เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นประธานเปิดโครงการ สัมมนาเชิงวิชาการทางด้านการบัญชี ในหัวข้อ “Contemporary Accounting Symposium 2018” จัดโดย นักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ อาจารย์นราภรณ์ ไชยรัตน์ หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี  คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เข้าร่วมกว่า 800 คน

           โครงการ สัมมนาเชิงวิชาการความรู้ทางด้านการบัญชี หัวข้อ “Contemporary Accounting Symposium 2018” มีความสำคัญต่อนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประเด็นต่างๆ ที่สำคัญของวิชาชีพ นักศึกษาที่เข้าร่วมจะได้รับประโยชน์ ซึ่งจะเป็นการช่วยเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพทางบัญชีได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี และคณาจารย์ในสาขาอีกด้วย.

006
002
003
004
005
007