ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

หลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยว คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง ศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในภาคกลาง

1
           เมื่อวันที่ 24-27 ตุลาคม 2561 อาจารย์วิภาดา เถาธรรมพิทักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง  พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 4 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 946-475 Cultural Tourism Management (การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม) จำนวน 38 คน เข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในภาคกลาง ประกอบด้วย อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา หมู่บ้านญี่ปุ่น ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ พระราชวังบางปะอิน และพระรามราชนิเวศน์ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ระบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่โดยตรง และนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนและเป็นแนวทางในการทำงานต่อไป โดยได้รับความร่วมมือจากท่านวิทยากรทุกท่านเป็นอย่างดี.
2
3
4