ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

หลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยว คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง ศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จ.นครศรีธรรมราช

Cultural Tourism ๑๘๑๑๑๒ 0008

          เมื่อวันที่ 13-14 ตุลาคม 2561 อาจารย์วิภาดา เถาธรรมพิทักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง  พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 4 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 946-475 Cultural Tourism Management การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จำนวน 28 คน เข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย วัดธาตุน้อย หมู่บ้านคีรีวง พิพิธภัณฑ์หนังตะลุง สุชาติ ทรัพย์สิน และวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ และประยุกต์ใช้ความรู้จากที่เรียนมา.

Cultural Tourism ๑๘๑๑๑๒ 0009
Cultural Tourism ๑๘๑๑๑๒ 0001
Cultural Tourism ๑๘๑๑๑๒ 0004
Cultural Tourism ๑๘๑๑๑๒ 0010