ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

หลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยว คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง ทัศนศึกษาและฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์ ณ ภาคกลางและภาคเหนือ

002

เมื่อวันที่ 3-10 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์กานต์พิชชา ดุลยะลา อาจารย์อภิสรา ตันตสุทธิกุล และอาจารย์ธนโชค  กาญจนนันทวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาการจัดการการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 946-371 Principles of Tour Guide (หลักการมัคคุเทศก์) รายวิชา 946-478 การจัดการงานส่วนหน้า และรายวิชา 946-376 การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 68 คน ได้เดินทางไปทัศนศึกษาและฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์พร้อมดูงานด้านโรงแรม ในจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย น่าน พระนครศรีอยุธยา และกรุงเทพมหานคร

การเดินทางไปทัศนศึกษาและฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์ในครั้งนี้ ได้เดินทางไป ณ  พระบรมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดพิษณุโลก  อุทยานประวัติศาสตร์แห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย วัดมหาธาตุ วัดพุทไธสศวรรย์ วัดไชยวัฒนาราม พระราชวังโบราณ วัดเชิงท่า ป้อมเพชร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดมิ่งเมือง วัดภูมินทร์ หอศิลป์ริมน่าน และชมธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติดอยเสมอดาว จังหวัดน่าน พร้อมทั้งดูงานด้านการจัดการอาหารและเครื่องดื่มและด้านงานบริการส่วนหน้า ณ โรงแรมน้ำทองน่าน จังหวัดน่าน

ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงในการเป็นมัคคุเทศก์ ได้เรียนรู้ศิลปะ และวัฒนธรรมของภาคกลางและภาคเหนือ กระบวนการบริหารจัดการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยได้นำความรู้จากห้องเรียนและจากวิทยากรมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม พร้อมทั้งได้เห็นกระบวนการทำงานด้านการจัดการอาหารและเครื่องดื่มและด้านการจัดการงานส่วนหน้าของโรงแรม ซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเป็นมัคคุเทศก์ และนักศึกษาสามารถบูรณาการประสบการณ์ที่ได้รับ และนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียน ตลอดจนการทำงานในอนาคตได้.

001
003
008
011
012
013