ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง ทัศนศึกษา บ.วู้ดเวอร์คกรุ๊ป จำกัด

002

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ดร.อัจฉรา หลีระพงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ชั้นปีการศึกษาที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 946-243 Business Software Application จำนวน 100 คน เข้าศึกษาดูงานสายการผลิตและระบบสารสนเทศ บริษัท วู้ดเวอร์คกรุ๊ป จำกัด ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการศึกษาด้วยตนเอง เข้าใจปัญหาและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานจริง และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าไปสัมผัส ได้เห็นลักษณะการทำงานโดยการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการดำเนินงานทางธุรกิจ.

001
003